Mesto Dudince informuje
Mesto Dudince bolo prostredníctvom MsP Dudince s.r.o. úspešné pri podávaní projektu: Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 
Z operačného programu Kvalita životného prostredia získalo finančné prostriedky vo výške 927 690,87 €. 

Vybudovanie kompostárne s kapacitou 1 200 t/rok prispeje aj k modernizácii technickej vybavenosti.

Nová technická vybavenosť :

-kolesový malotraktor s čelným nakladačom 
a príslušenstvom
-náves s nosnosťou 5 t
-štiepkovač
-kontajnerový nosič
-6 ks uzatvárateľných kontajnerov s obj. 7m3
Zberné nádoby pre domácnosti 120 l

Zvýšenie triedenia komunálneho, objemového a stavebného odpadu o 1 130 t/rok na zbernom dvore by malo postupne viesť k zníženiu ceny poplatkov za vývoz odpadu fyzických a právnických osôb. 
Preto všetci prispejme k zlepšeniu životného prostredia v našom meste! 
Vážení klienti,

zmeny v programových ponukách nastali v dôsledku zmien na trhu vysielateľov. 

TV stanice: TV NOVA, NOVA CINEMA, SMÍCHOV, FANDA, TELKA, PRIMA FAMILY, PRIMA COOL, PRIMA ZOOM, PRIMA MAX, PRIMA LOVE sa nemôžu v SR šíriť ako voľne dostupné – nezakódované, preto museli byť vyradené zo základnej, nezakódovanej ponuky DP1.

Všetci slovenskí a českí televízny vysielatelia sa k termínu 15.11.2016 /ČR/ a k 15.12.2016 /SR/ rozhodli ukončiť svoje vysielanie v kvalite SD /analógové/ a vysielanie bude iba v kvalite HD /digitálne/.  
Zároveň slovenskí komerční vysielatelia – TV JOJ a TV Markíza prechádzajú na vysielanie ich televíznych programov prostredníctvom satelitu a svoje vysielanie spoplatňujú. Preto pôvodne dohodnuté ceny balíčkov sa menia. 
Na základe uvedených skutočností dochádza k týmto zmenám:

Analógová ponuka: 4,65 € do 28.02.2017 
v ponuke bude chýbať PRIMA FAMILY a RTL KLUB bude v ponuke iba do 15.01.2017

Digitálna ponuka 1 /DP 1/ : 6,50 € - prístup len cez dekódovaciu kartu

Digitálna ponuka 2 /DP 2/ : 10,50 € - prístup len cez dekódovaciu kartu 

Návrh novej upravenej programovej štruktúry platnej od 20.11.2016 je k nahliadnutiu ako príloha k tomuto oznamu alebo si ho môžete vyzdvihnúť na sekretariáte MsÚ v Dudinciach. 

V ponuke sú aj dva produkty na poskytovanie internetových služieb:


VARES PLUS I. : 10 Mbps +  DP 1   v cene 13,40 € 


VARES PLUS II. : 10 Mbps  + DP 2   v cene 17,40 €
Priložené súbory:
Pri príležitosti 25. výročia vzniku Združenia zboru pre občianske záležitosti Človek človeku
bola ocenená aj naša spoluobčianka pani 
MÁRIA ŠUVERTOVÁ. 
Za jej dlhoročnú prácu v Zbore pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Dudinciach 
jej ďakujeme!Dňa 9.novembra 2016 o 15,30 hod. 
sa v Kultúrnom dome v Merovciach uskutočnilo slávnostné prijatie jubilantov, 
ktorí sa v roku 2016 dožívajú svojho okrúhleho životného jubilea. 


Videá z uvedenej akcie si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch:

https://www.youtube.com/watch?v=SPGxqbRBRS8

https://www.youtube.com/watch?v=ro3REN7wmzs

...najkrajší dar život dáva do kočiara

a v tom Vašom tíško dýcha Vaše šťastie,

Vaša pýcha....

Dňa 9.11.2016 sa v obradnej miestnosti na Mestskom úrade v Dudinciach uskutočnilo slávnostné uvítanie novonarodených detí do života a spoločenstva nášho mesta. 


Videá z uvedenej akcie si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch:


https://www.youtube.com/watch?v=_t0loba16k8


https://www.youtube.com/watch?v=_b7G14yonpo


„Starí rodičia, to je dar z neba, dávajú viac ako mi treba. 

Sú to moji anjeli, ktorí ma vždy chránia, vďaka nim sa nebojím žiadneho skúšania.
Aj keď ma zabolí pätka z diktátu, vždy ma chránia od rodičovského záchvatu.
Za to Vám ďakujem babka i dedko, že ste mi z lásky vždy dali všetko...“


Mesiac október sa niesol v duchu úcty k starším.
Pri tejto príležitosti dňa 27.10.2016 v slávnostnej aule ZUŠ naši žiaci Spojenej školy a Základnej umeleckej školy vystúpili s kultúrnym programom, aby si uctili a prejavili svoju náklonnosť nielen voči svojim starým rodičom, ale aj našim seniorom.
Ďakujeme všetkým starým rodičom, ktorí prišli na vystúpenie. 
Veríme, že sa im páčilo.  


PONUKA 
spoločnosti VARES s.r.o. Banská Bystrica 
na poskytovanie internetových služieb prostredníctvom televízneho káblového rozvodu

Ponúkané produkty:


1. VARES PLUS I.           
      10 Mbps + analógový TV program + DPP 1 + DPP 2
      Cena za VARES PLUS I. je 13,40 €

2. VARES PLUS II.            
     10 Mbps + analógový TV program + DPP 3
     Cena za VARES PLUS II. je 17,40 €

Záväzné prihlášky je potrebné zasielať od 01.10.2016 na adresy:

podatelna@dudince-mesto.sk

internet@vares.sk 

alebo poštou na: Mestský úrad Dudince,   
                                 Okružná 212, 962 71 


1.Realizácia pripojenia je do 3 týždňov ako spoločnosť Vares s.r.o. obdrží žiadosť o pripojenie.
2.Pripojovací poplatok je 60 €, v cene je modem a router.
3.Minimálna viazanosť je 24 mesiacov.Priložené súbory:

Po roku sa v našom meste opäť konal ďalší ročník, v poradí XI. ročník, oberačkovej slávnosti DUDINSKÉ VINOBRANIE 2016.

Návštevníci mohli ochutnať z toho najlepšieho vína z nášho regiónu. 

Nechýbal ani bohatý sprievodný kultúrny program v podaní  ľudovej hudby Ďatelinka so svojimi sólistami,  folklórneho súboru Detvani a jarmok ľudových remesiel. https://www.youtube.com/watch?v=qIIUf_y37BQ&feature=youtu.be

Triediť odpad nie je vôbec náročné, ale ekonomicky efektívne.

Ten, kto triedi odpad, šetrí prírodné zdroje.

Ten, kto triedi, je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Triedený zber komunálneho odpadu  je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z.z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne bezplatne triedia príslušné suroviny.

Zložky, ktoré sa z odpadu nevytriedia, skončia na skládke odpadov, ktorá má určitú kapacitu. Po jej zaplnení, v našom prípade 2,5 až 3 roky,  bude potrebné odpad odvážať aj niekoľko desiatok kilometrov, čo sa odzrkadlí na cene vyrubenej za daň za komunálny odpad / môže sa stať, že po 2 rokoch cena za komunálny odpad bude 2-násobná/. 

Mnoho občanov k triedeniu odpadu pristupuje seriózne a zodpovedne, ale sú aj jednotlivci, ktorí znevažujú prácu a úsilie ostatných a vhadzujú zložky, ktoré do daného odpadu nepatria a tým znehodnocujú celý obsah. 

Treba si uvedomiť, že nesprávnym triedením odpadu sa hrubo porušuje citovaný zákon o odpadoch a za takéto porušovanie zákona môžu byť občania sankcionovaní. 

Z toho dôvodu našim občanom ponúkame praktické informácie ako správne  triediť odpad.
Priložené súbory:
Národná transfúzna služba SR
Pracovisko NOVÉ ZÁMKY

Vás pozýva na odber krvi dňa 27.10.2016

Kde : Merovce - Kultúrny dom,  ul.Merovská 222 

V čase  od  8:00 hod  do 10:00 hod .


V prípade záujmu zúčastniť sa na tomto
odbere krvi  sa nahláste na Mestskom úrade .


Tešia sa na Vás pracovníčky NTS SR Nové Zámky      Dňa 29.augusta 2016 sme si pripomenuli  72.  výročie Slovenského národného povstania. Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe. Jedným z najzákladnejších práv človeka je právo byt slobodným. Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí, ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a boli vedení túžbou po slobode a spravodlivosti.

        Ak hovoríme o Slovenskom národnom povstaní, hold, pri tejto príležitosti,  skladáme nielen jeho vojakom a bojovníkom, ale aj účastníkom celého česko-slovenského domáceho a zahraničného odboja v druhej svetovej vojne.

         Národ je spoločenstvom nie len živých, ale aj mŕtvych a ešte nenarodených. Obete tých, čo padli za náš  dnešok bez vojen, za náš národ v minulosti, nás zaväzujú byť rovnako statočnými a odvážnymi.

         Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja,  brániť svoju krajinu a v tomto boji stratili svoje životy.       

         Nech pamiatka na padlých počas oslobodzovacieho boja zostane navždy večná.Vážené dámy, vážení páni, priatelia  umenia!

 

Ľudská bytosť obdarená duchovno-hmotnými schopnosťami svojej podstaty reaguje na podnety okolitej reality a cez diela sa snaží pretvárať okolitý svet, krajinu, predmety,... podľa svojej predstavy.

 

Umenie ako také je oddávna jedným z prvých vyjadrovacích a komunikačných prostriedkov, ktoré sa zachovali medzi ľudstvom na svete. Historicky je to jediný jazyk zrozumiteľný celému ľudstvu, je to reč, ktorú dokážu pochopiť ľudia každej vekovej kategórii a rôznej národnosti.  Umenie je akýmsi mostom, prostredníctvom ktorého prúdi pochopenie a poznanie. Je v génoch umelcov, aby využívali príležitosti, menili zaužívané spôsoby, aby z obyčajných vecí vytvárali neobyčajné, aby zdokonaľovali  tradičné metódy a znovu objavovali zabudnuté postupy, ktoré vedú vždy spoľahlivo k novému, modernému a krásnemu dielu.

 

Tento rok na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia „Hontianske inšpirácie 2016“  sme opäť privítali umelcov – maliarov a sochárov,  z rôznych štátov Európy, ktorí celý týždeň  budú tvoriť svoje diela inšpirovaní okolitým prostredím, ktoré je krásne a rozmanité alebo prejavia len svoje pocity ukryté vo svojom diele. S určitosťou a hrdosťou môžem povedať, že si u mnohých umelcov našlo naše sympózium svoje miesto a s obľubou a radosťou  sa k nám vracajú každý rok a tiež ma teší záujem nových, ktorí sa s nami chcú podeliť o svoju tvorbu.

 

Všetkým účastníkom prajem plodnú a krásnu tvorbu, aby sa u nás cítili príjemne a odchádzali od nás s pocitom, že sa k nám vrátia aj v budúcich rokoch.


PaedDr. Dušan Strieborný

primátor mesta https://www.youtube.com/watch?v=geGx1TTZfJE&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=hzrCgUcjZA0&feature=youtu.be


Priložené súbory:
Spravodajstvo

INVESTIČNÉ AKCIE A PODANÉ PROJEKTY V I. POLROKU ROKU 2016

Vážení občania,za prvý polrok roku 2016 sa Mestu Dudince podarilo zrealizovať investičné akcie a podať projekty, ktoré boli zamerané na rozvojmiestnej infraštruktúry, bývania,  životného prostredia  a športu. Medzi najvýznamnejšie patria:- Modernizácia  a rozšíre...

Čítať celý článok...

Futbalový turnaj o Pohár primátora mesta Dudince

SLOVAN Dudince prekvapil favoritov  !!! 18.ročník futbalového turnaja o Pohár primátora Mesta DudinceV kúpeľnom Meste Dudince,  v prekrásnom športovom areáli ŠKM Dudince,  sa 24.7.2016 uskutočnil už tradičný futbalový turnaj mužov, ktorý organiz...

Čítať celý článok...

Cesta rozprávkovým lesom

Oblastná organizácia cestovného ruchu  v spolupráci so Spojenou školou Dudince a Mestom Dudince pripravila dňa 11.06.2016 zábavné popoludnie pre všetky malé, menšie, maličké aj najmenšie detičky pod názvom Cesta rozprávkovým lesom. Po úspešnom zvládnutí jednotlivých stano...

Čítať celý článok...

VIA MAGNA

Dňa 03.06.2016 v čase o 09:30 hod. primátor Mesta Dudince PaedDr. Dušan Strieborný privítal účastníkov cyklistickej akcie VIA MAGNA. Uviazaním symbolickej šerpy na putovný meč,  podporil nadšencov tohoto športového podujatia. ...

Čítať celý článok...

Otvorenie kúpeľnej sezóny 2016

Dňa 28.05.2016 sa uskutočnil v Dudinciach jubilejný 10. ročník Otvorenia kúpeľnej sezóny 2016. Po športovom dopoludní futbalového turnaja prípraviek  a zápase INTERNACIONÁLOV DUDINCE s mužstvom KORNE, čakal návštevníkov podujatia od 14.00 hod. pestrý kultúrny program s vyst...

Čítať celý článok...