Mesto Dudince informuje
Dňa 29.augusta 2017 si pripomíname 73.  výročie Slovenského národného povstania.
Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe. Jedným z najnákladnejších práv človeka je právo byt slobodným.
Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí, ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a boli vedení túžbou po slobode a spravodlivosti. 
        Ak hovoríme o Slovenskom národnom povstaní, hold pri tejto príležitosti  skladáme nielen jeho vojakom a bojovníkom, ale aj účastníkom celého česko-slovenského domáceho a zahraničného odboja v druhej svetovej vojne.
         Národ je spoločenstvom nie len živých, ale aj mŕtvych a ešte nenarodených. Obete tých, čo padli za náš  dnešok bez vojen, za náš národ v minulosti, nás zaväzujú byť rovnako statočnými a odvážnymi.
         Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja,  brániť svoju krajinu a v tomto boji stratili svoje životy.    
         Nech pamiatka na padlých počas oslobodzovacieho boja zostane navždy večná.   
         
         Vážení občania a návštevníci nášho mesta, pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na pietny akt kladenia vencov
dňa 28. augusta 2017 o 19,30 hodine pred budovou Mestského úradu v Dudinciach,
ktorý bude spojený s kultúrnym programom.

19,30 hod. Pietny akt kladenia vencov pri pamätnej tabuli pred budovou MsÚ      
20,00 hod. Lampiónový sprievod ulicami mesta na amfiteáter
20,30 hod. Kultúrny program na amfiteátri:
                      - vystúpenie FS Partizán
                      - opekanie
                      - zapálenie vatry   Superstar v Dudinciach....

KEDY: 18.august 2017 o 19,00 hod.

KDE: letný amfiteáter 

VSTUPNÉ 3 €Vážení občania!
Aj napriek viacerým upozorneniam sa nedodržiavajú podmienky zberu plastov.
PET fľaše sú nedeformované a zazátkované!!!!, čo značne predražuje ich dopravu,
pretože ich nevieme  stlačiť a tým pádom vozíme vzduch na vzdialenosť 100 km  (jedna cesta).
Dôrazne Vás žiadame, aby ste fľaše len deformovali a neuzatvárali !!!!!! Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince v spolupráci s Mestom Dudince, Vás pozýva dňa 24.06.2017 o 19:30 hod.  na koncert interpretov známych z TV Šláger pod názvom SPIEVAJTE S NAMI.  O zábavu a Vašu dobrú náladu sa postarajú Klimentovci, Ľubo Virág, Black Band. Cena vstupeniek v predpredaji v Turisticko-informačnej kancelárii je 7 €, priamo na mieste 9 €. Tešíme sa na krásny zážitok  na prírodnom amfiteátri v Dudinciach.  

Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71  Dudince, IČO: 00319902, 
zastúpené primátorom mesta PaedDr. Dušanom Strieborným
      

z v e r e j ň u j e

v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja:

Parcely registra C KN nachádzajúce sa v k.ú. Dudince: 
Č.150/1 o výmere 787 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Č. 150/3 o výmere 111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Č. 150/14 o výmere 437 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Č. 150/15 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
Č. 150/16 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Od parcely č. 150/1  do parcely č. 149 o výmere 11 m2, druh pozemku:  zastavaná plocha 

Kupujúcim je COOP Jednota SD Krupina, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina.

Dôvod odpredaja je vysporiadanie zastavanej plochy a zokruhovania zásobovacej komunikácie.

Zverejnenie predaja podľa osobitného zreteľa bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Dudince a na webovom sídle mesta. 
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v mestskom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.


     
V Dudinciach, 13.06.2017                                                                                    


PaedDr. Dušan Strieborný                                                                                                                                           
primátor mestaDňa 22.04.2017 sa uskutočnil tretí ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktoré bolo venované očisteniu a  skrášleniu nášho mesta. Aj keď počasie bolo premenlivé, ale dobrá nálada nechýbala.  Obyvatelia a návštevníci vyčistili mesto od drobného komunálneho odpadu. Po ukončení podujatia boli pohostení chutným gulášom.

 Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k zlepšeniu životného prostredia v Dudinciach.Operátori sú pripravení vyradiť programy JOJ z ponuky 


Ako je známe, od začiatku tohto roka slovenskí komerční vysielatelia MARKÍZA a JOJ spoplatnili svoje vysielania.

So spoločnosťou Markíza došlo k dohode a k podpísaniu zmluvy o vysielaní ich TV programov.

So spoločnosťou JOJ zatiaľ k dohode nedošlo,  lebo ich požiadavka na spoplatnenie je neúmerne vysoká, naviac sa vyhrážajú ukončením vysielania českej verejnoprávnej televízie.

Za účelom ochrany klientov asociácia APKT, ktorej členom je aj spoločnosť Vares s r.o. B.B., vypracovala tlačovú správu.

Znenie celej tlačovej správy nájdete ako prílohu k tomuto oznamu.

Priložené súbory:
Mesto Dudince Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.


Priložené súbory:

Aj tento rok pozývame všetkých obyvateľov nášho mesta na tretí ročník podujatia

"Daruj deň svojmu mestu",

ktorý venujeme skrášľovaniu nášho okolia, v ktorom žijeme. 
Súťaž vín amatérskych vinárov

a prezentácia profesionálnych vinárov  

regiónu HONTOznamujeme Vám, že dňa 6.4.2017 boli zahájené búracie (demolačné) a čistiace práce pri odstraňovaní budovy rozostavaného kultúrneho strediska v kúpeľnom parku.
Predpokladaná doba ukončenia všetkých prác je do konca mesiaca apríl 2017. 
Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste v danom období tolerovali hlučnosť a prašnosť spôsobené vyššie uvedenými prácami a  rešpektovali bezpečnostné opatrenia v uvedenej lokalite.

Za pochopenie ďakujeme.Mesto Dudince a Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince Vás pozývajú na výstavu súťažných návrhov verejnej anonymnej architektonicko - výtvarnej súťaže "Uvítací monument mesta Dudince" od 03.04.2017 do 28.04.2017 prístupnej v pracovných dňoch v čase úradných hodín v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Dudinciach. 

Spravodajstvo

OSLAVY 73. VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

        Dňa 29.augusta 2017 si pripomíname 73.  výročie Slovenského národného povstania. Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe. Jedným z najnákladnejších práv človeka je právo byt slobodným. Slovenské ná...

Čítať celý článok...

NOC HVIEZD

Superstar v Dudinciach....KEDY: 18.august 2017 o 19,00 hod. KDE: letný amfiteáter VSTUPNÉ 3 €...

Čítať celý článok...

Leto v Dudinciach

Srdečne pozývame občanov a návštevníkov nášho mesta!Príďte si spríjemniť letné dni a večery.......

Čítať celý článok...