Mesto Dudince informuje

Dňa 21.08.2016 sa na futbalovom štadióne konalo športové podujatie "Ako sa malý Dudinčan futbalistom stal".


Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila už 7. ročník grantového programu Futbal to je hra! 

Cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

O grant požiadal aj náš futbalový klub, ktorý v rámci Banskobystrického kraja bol najúspešnejší. Pri príležitosti konania sa Hier XXXI. olympiády v Rio de Janeiro do nášho mesta bežci prinesú horiacu pochodeň s olympijským ohňom dňa 10. júna 2016 o 10,00 hodine.
Naši žiaci Spojenej školy ho ponesú od Hotela Prameň → popred Hotel Minerál →ku Spojenej škole. 

Príďte povzbudiť našich mladých bežcov, ktorí sa zúčastnia štafety s horiacou pochodňou.


V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého 
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Dudince dochádza k zmene likvidácii komunálneho odpadu od 1.7.2016.
Priložené súbory:
Mierový beh je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. 
Je inšpiráciou na hľadanie toho, čo nás spája, čo vyjadruje slovo „mier“, je poslaním prekonávať politické, sociálne, kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi a ľuďmi. Medzinárodný tím bežcov nesie Mierovú pochodeň a odovzdáva všetkým, ktorí sa chcú k tejto myšlienke pripojiť. 
Do nášho mesta tím bežcov zavíta 6.júna 2016 a o 9,00 hodine ich privítame v areáli Spojenej školy /ihrisko s umelou trávou/.

Všetkých srdečne pozývame privítať tím bežcov,  pripojiť sa k šíreniu myšlienky Mierového behu a pridať sa tak k ďalším mnohým významným osobnostiam, ktorí držali pochodeň 
od jej vzniku v roku 1987Na základe Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, podľa Zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 10/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v Meste Dudince, občanom s trvalým pobytom v našom meste nastala zmena v registri adries a to tá, že k súpisnému číslu sa priradilo
orientačné číslo. 
Z toho dôvodu vyplýva povinnosť vykonať predmetnú zmenu aj v občianskych preukazoch.
Zmenu si môžete vykonať aj v prípade, že ste ešte neobdržali Oznámenie o určení orientačného čísla. 
Z tohto dôvodu žiadame nájomníkov v mestských nájomných bytoch, aby si usporiadali trvalý pobyt v týchto bytoch /výmena bytov/, ako aj tých, ktorí sa do dnešného dňa 
neprihlásili na trvalý pobyt, resp. neodhlásili z trvalého pobytu a bol im pridelený mestský nájomný byt. 
Letná sezóna 2016 na Kúpalisku Dudinka sa začína 27. mája

 
 máj júnjúl - augustseptember
pondelok11:00 - 17:0011:00 - 18:0011:00 - 19:0011:00 - 17:00
utorok10:00 - 17:0009:00 - 18:0009:00 - 19:0010:00 - 17:00
streda10:00 - 17:0009:00 - 18:0009:00 - 19:0010:00 - 17:00
štvrtok10:00 - 17:0009:00 - 18:0009:00 - 19:0010:00 - 17:00
piatok10:00 - 17:0009:00 - 19:0009:00 - 20:0010:00 - 17:00
sobota10:00 - 17:0009:00 - 19:0009:00 - 20:0010:00 - 17:00
nedeľa10:00 - 17:0009:00 - 19:0009:00 - 20:0010:00 - 17:00

* minerálny bazén sa zatvára vždy 1 hodinu pred ukončením prevádzky kúpaliska

 

VIAC O KÚPALISKU DUDINKA

 

 

Základné ceny 2016pondelok - piatoksobota - nedeľa, sviatok
3-hod vstup dospelý4,00 €5,50 €
doplatok za každú ďalšiu začatú hodinu0,85 €0,85 €
minerálny bazén - vstup 30 min.1,70 €1,70 €
dieťa do 120 cm - celodenný vstupzdarmazdarma
dieťa nad 120 cm do 15 rokov
celodenný vstup
3,00 €3,00 €

Poplatok za vstup do minerálneho bazéna sa platí v pokladni pri odchode z kúpaliska - v prípade, že ho návštevník využil. Deťom do 15 rokov je vstup do bazéna zakázaný. Vstup do minerálneho bazéna nie je možné si zakúpiť samostatne (bez vstupu do ostatných bazénov).

 

Rodinné zľavy - vstup 3 hodpondelok - piatoksobota - nedeľa, sviatok
2 dospelí + 1 dieťa do 15 r.9,00 €12,00 €
2 dospelí + 2 deti do 15 r.12,00 €15,00 €
2 dospelí + 3 deti do 15 r.15,00 €18,00 €
Zľava pre ZŤP/Spondelok - piatoksobota - nedeľa, sviatok
dospelý2,00 €3,00 €
sprievodca2,00 €3,00 €

 

 

Permanentkyvstup do minerálneho bazénacena
10x celodenný vstupNIE60,00 €
10x celodenný vstupÁNO88,00 €
10x 3-hodinový vstupNIE36,00 €
10x 3-hodinový vstupÁNO60,00 €

 

Pokladňa kúpaliska - tel.: +421 45 550 4988 
Správca kúpaliska: Erika Drábová - tel.: +421 918 660 624, e-mail: drabova@kupeledudince.sk

 Vážení občania, návštevníci, priatelia kúpeľného mestečka Dudince,

po dlhých desiatkach rokov od čias kedy sme sa naposledy mohli osviežiť v Dudinciach prírodnou minerálnou vodou "slatinského typu" nadišiel čas, kedy môžeme nadviazať na tradíciu  z minulosti a opätovne navštíviť magické miesto výskytu tejto jedinečnej vody zachytenej v prírodnom zdroji pod názvom:  Dudinka S-6/A. Po povinnej jazde týkajúcej sa vybavovania príslušných povolení bolo Oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Dudinciach v spolupráci s Mestom Dudince a Kúpeľmi Dudince a.s. realizované dňa 1.10.2015 odvŕtanie nového zdroja v areáli vnútorného kúpeľného územia, jeho následné zabudovanie, uskutočnenie hydrodynamickej skúšky a mikrobiologických rozborov. Práce pokračovali zhutnením podložia okolo vrtu, výstavbou altánku, násypom prístupového chodníka. Napriek tomu, že k úplnému dokončeniu areálu sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, veríme, že prostredníctvom grantu z Nadácie Slovenskej sporiteľne sa nám podarí dielo dokončiť. Zároveň ďakujeme všetkým organizáciám, firmám, živnostníkom  a ochotným majstrom svojho remesla, ktorí sa svojou prácou  a entuziazmom  zaslúžili o obnovenie prírodného zdroja.

Klasifikácia zdroja Dudinka S-6/A: Prírodná minerálna vody, vysoko mineralizovaná, kyselka, sulfánová, hydrogen-uhličitanovo-vápenatá, so zvýšeným obsahom síry, železa, hydrogenuhličitanov, fluoridového iónu, horčíka, vápnika a kyseliny kremičitej, slabo kyslá, studená. Celková mineralizácia 1676 mg/l, obsah CO2 1663 mg/l, pH 6,38, teplota 12,6 0C.Vážení občania, 


            Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyhodnotilo dňa 11. januára 2016  mesto Dudince z  2926 slovenských obcí  a miest na základe ratingu ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti ako MESTO S PREDPOKLADOM STABILNÉHO ROZVOJA. Vyhodnoteným obciam a mestám bola udelená Pečať Rozvoja obcí  a miest. 
Priložené súbory:

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
primátorovi mesta je potrebné zaslať na elektronickú adresu:

msu@dudince-mesto.sk Spravodajstvo

INVESTIČNÉ AKCIE A PODANÉ PROJEKTY V I. POLROKU ROKU 2016

Vážení občania,za prvý polrok roku 2016 sa Mestu Dudince podarilo zrealizovať investičné akcie a podať projekty, ktoré boli zamerané na rozvojmiestnej infraštruktúry, bývania,  životného prostredia  a športu. Medzi najvýznamnejšie patria:- Modernizácia  a rozšíre...

Čítať celý článok...

Futbalový turnaj o Pohár primátora mesta Dudince

SLOVAN Dudince prekvapil favoritov  !!! 18.ročník futbalového turnaja o Pohár primátora Mesta DudinceV kúpeľnom Meste Dudince,  v prekrásnom športovom areáli ŠKM Dudince,  sa 24.7.2016 uskutočnil už tradičný futbalový turnaj mužov, ktorý organiz...

Čítať celý článok...

Cesta rozprávkovým lesom

Oblastná organizácia cestovného ruchu  v spolupráci so Spojenou školou Dudince a Mestom Dudince pripravila dňa 11.06.2016 zábavné popoludnie pre všetky malé, menšie, maličké aj najmenšie detičky pod názvom Cesta rozprávkovým lesom. Po úspešnom zvládnutí jednotlivých stano...

Čítať celý článok...

VIA MAGNA

Dňa 03.06.2016 v čase o 09:30 hod. primátor Mesta Dudince PaedDr. Dušan Strieborný privítal účastníkov cyklistickej akcie VIA MAGNA. Uviazaním symbolickej šerpy na putovný meč,  podporil nadšencov tohoto športového podujatia. ...

Čítať celý článok...

Otvorenie kúpeľnej sezóny 2016

Dňa 28.05.2016 sa uskutočnil v Dudinciach jubilejný 10. ročník Otvorenia kúpeľnej sezóny 2016. Po športovom dopoludní futbalového turnaja prípraviek  a zápase INTERNACIONÁLOV DUDINCE s mužstvom KORNE, čakal návštevníkov podujatia od 14.00 hod. pestrý kultúrny program s vyst...

Čítať celý článok...