Mesto Dudince informuje
Vážení občania, 
oznamujeme Vám, že migrácia údajov do prostredia Dátového centra miest a obcí je ukončená. 
Vzhľadom k tomu, že začíname pracovať v novom systéme, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pri vybavovaní svojich záležitostí na matričnom úrade, dane a poplatky a pri platbách do pokladne boli trpezliví a zhovievaví k pracovníčkam. 
Za pochopenie ďakujeme!


Vážení občania,
vzhľadom k tomu, že v týchto dňoch prebieha migrácia údajov do prostredia DCOM, sa dňa 18.09.2017, to je pondelok, na mestskom úrade z technických príčin nebude úradovať.
Za pochopenie ďakujeme!



Primátor  Mesta  DUDINCE

 

Číslo:    688/2017

Dudince:  08.09.2017

                         P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov  zvolávam  zasadnutie mestského zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční dňa

 20. septembra  2017  /streda/ o 17,00 hodine v zasadačke Mestského úradu v Dudinciach.

 

PROGRAM: 

1)     Otvorenie zasadnutia

2)     Určenie zapisovateľky a overovateľov  zápisnice

3)     Voľba návrhovej komisie

4)     Schválenie programu zasadnutia MsZ

5)     Kontrola plnenia uznesení

6)     Správa hlavného kontrolóra mesta k plneniu rozpočtu k 30.06.2017

7)     Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Dudince na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017  a č. 2/2017

8)     Schválenie investičných zámerov:

A/ Revitalizácia zelene na verejných priestranstvách

B/ Oprava fasády na nájomných bytových domoch

C/ Oprava miestnych komunikácií

9)     Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

10)   Schválenie Všeobecne – záväzného nariadenia o podmienkach prideľovania nájomných bytov

11)   Schválenie prísediacich Okresného súdu Zvolen

12)   Správa riaditeľky školy o zavedení opatrení k efektívnemu chodu Spojenej školy v Dudinciach

13)   Správa hlavného kontrolóra mesta z kontroly sociálneho fondu

14)   Správa stavebnej komisie

  -Žiadosť p. Štefana Ľahkého o odkúpenie pozemku

                       -Stanovisko k rekonštrukcii miestnych komunikácií a návrh ulíc na rekonštrukciu

15)   Rôzne - Žiadosť p. Heleny Tomanovej o finančnú podporu jej aktivít na poli histórie mesta

           - Žiadosť p. Mária Kollára na prenájom nebytových priestorov

16)   Záver

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         PaedDr. Dušan Strieborný

                                                                                                                                           primátor mesta

 

Pozývajú sa:     poslanci MsZ

                           hlavný kontrolór mesta

                           riaditeľka Spojenej školy

                           riaditeľ Mestského podniku s.r.o. Dudince

                           DHZ Dudince

                           vedúci ŠKM Dudince

                           riaditeľ OO PZ Krupina

                           občania mesta Dudince



Aj tento rok sa môžete tešiť na oberačkovú slávnosť - DUDINSKÉ VINOBRANIE, ktoré sa koná na záver leta.
Nie je to len o víne a burčiaku, ale aj o ľudovej hudbe, šikovných remeselníkoch, príjemnom posedení s priateľmi v regióne slnka a dobrých ľudí.

Privíta Vás pekná jesenná výzdoba a sprevádzať Vás bude dudinská pohodu...




Národná transfúzna služba SR

Pracovisko NOVÉ ZÁMKY 


Vás pozýva na odber krvi 

 

dňa 10.10.2017 - utorok

DUDINCE - Kultúrny dom,

 

V čase  od  8:00 hod.  do 10:00 hod.



Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Vážení občania, s náhlym príchodom ochladenia a neskôr chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie.
Z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov dochádza k zvýšenému nebezpečenstvu vzniku požiarov.

Preto je potrebné dbať na pravidelné čistenie a kontrolu komínov v nasledovných lehotách:

Raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá 
- Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
- Raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniami alebo ju môže vykonávať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, kominár alebo revízny technik komínov. 

NEZABUDNITE!!!

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami, ponechajte to na odborníka - kominára. 




Priložené súbory:

XI. ročník Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia "Hontianske inšpirácie 2017"

Po roku v našom meste opäť privítame maliarov a sochárov zo zahraničia a aj Slovenska. 


Svojou účasťou nás poctí aj naša spoluobčianka, domáca maliarka, pani Danka Krnáčová.



Program podujatia:

24.09.2017 – príchod účastníkov 
                      do 17:00 hod. do penziónu Bakchus v Hokovciach, ubytovanie, organizačné pokyny, večera.
25.09.2017 – prijatie účastníkov MMaSS u primátora Mesta Dudince o 09:00 hod., maľovanie v plenéri.
26.09.2017 – maľovanie v plenéri , varenie slivkového lekváru v priestoroch penziónu Bakchus.
27.09.2017 – maľovanie v plenéri, posedenie vo vinohradníckej pivnici (Hrušov).
28. – 29.09.2017 – maľovanie v plenéri
30.09.2017 – 10:00 hod. inštalácia výstavy, výber obrazov, 13:30 hod. otvorenie predajnej výstavy, rozlúčková večera
01.10.2017 – odchody umelcov do 10:00 hod

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie výstavy XI. ročníka Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia 
v Park hoteli Hokovce
v sobotu 30.09.2017 o 13.30 hod.



Od 12.9.2017 do 22.9.2017 bude prebiehať migrácia údajov z informačného systému IS URBIS do prostredia DCOM - Dátové centrum obcí a miest. 
Vzhľadom na náročnosť migračného postupu budú pokladne na mestskom úrade zatvorené a nebude možné prijímať platby v hotovosti, vystavovať pokladničné doklady a faktúry. 
O ukončení procesu migrácie Vás budeme informovať.
Za pochopenie ďakujeme.

TRADIČNÁ CHUŤ HONTU

OZ Tradičná chuť regionov Slovenska, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Krupina, obec Hontianske Tesáre

Vás pozývajú

v sobotu 9.septembra 2017

na X. ročník súťaže TCHH v areáli OcÚ Hontianske Tesáre

 

Program : 

     8.30 – 9.00      Registrácia súťažiacich

9.00                 Otvorenie súťaže a vydávanie surovín na varenie

9.30  –  12.30  Prevzatie a kontrola surovín, príprava jedál na mieste

10.30 -  11.00  Odborná prednáška „Potraviny a gastronómia“

11.00 – 13.00   Hodnotenie jedál komisiou a kultúrny program

12.30 – 13.00   Verejná ochutnávka súťažných jedál

13.30 -  14.30   Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie putovného lopára 

            

Kultúrny program: 10.00 – 12.00  –  Program detí  „Slovensko je moja Zem, čo zasadím to tu zjem“.

                                                            -   Citaráši zo Sazdíc

                                                            -  Domáca rómska skupina detí

                                   18.00                -  THZ Corpona   

                                   20.00                - Tanečná zábava – hrá DJ Pali

           

Sprievodné podujatia :          

Ukážka varenia tradičného jedla „cigánske halušky 54“ Tvorivé dielne pre deti Divadelný rebriniak Predaj ľudovo-umeleckých výrobkov a Prezentácia produktov s regionálnou značkou HONT Izba ľudových tradícií, prehliadka tradičného genofondu ovocných stromov  Výstavy – prezentácia regiónu HONT, detské práce „Potraviny očami detí“  Hudobný piesňový koktejl-Eva Banci, Lucia Papanetz


                                         



Šanca pre šikovné deti, ktoré baví hrať futbal!
Čakajú na Teba kvalifikovaní tréneri, skvelý kolektív a ešte sa aj naučíš hrať futbal.

Elektronická adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je:

podatelna@dudince-mesto.sk



18.08.2017 sme na letnom amfiteátri privítali finalistu speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar a kapelu NaEX s rockovými a pop rockovými hitmi od kapiel Team, Tublatanka, Kabát, Olympic...

Superstar v Dudinciach....

KEDY: 18.august 2017 o 19,00 hod.

KDE: letný amfiteáter 

VSTUPNÉ 3 €



Vážení občania!
Aj napriek viacerým upozorneniam sa nedodržiavajú podmienky zberu plastov.
PET fľaše sú nedeformované a zazátkované!!!!, čo značne predražuje ich dopravu,
pretože ich nevieme  stlačiť a tým pádom vozíme vzduch na vzdialenosť 100 km  (jedna cesta).
Dôrazne Vás žiadame, aby ste fľaše len deformovali a neuzatvárali !!!!!! 



Spravodajstvo

Slávnostné uvítanie účastníkov Medzinárodné maliarskeho a sochárskeho sympózia

HONTIANSKE INŠPIRÁCIE25.09.2017 v obradnej sieni na mestskom úrade sa uskutočnilo slávnostné prijatie zahraničných a domácich sochárov a maliarov, účastníkov ďalšieho ročníka sympózia.U mnohých umelcov našlo naše sympózium svoje miesto a s obľubou a radosťou  sa k nám v...

Čítať celý článok...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene informuje

Opatrenia počas vykurovacieho obdobiaVážení občania, s náhlym príchodom ochladenia a neskôr chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie.Z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov dochádza k zvýšenému nebezpečenstvu vzniku požiarov.Pret...

Čítať celý článok...

Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium 2017

XI. ročník Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia "Hontianske inšpirácie 2017"Po roku v našom meste opäť privítame maliarov a sochárov zo zahraničia a aj Slovenska. Svojou účasťou nás poctí aj naša spoluobčianka, domáca maliarka, pani Danka Krnáčová.Program poduja...

Čítať celý článok...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017-doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Elektronická adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je:  podatelna@dudince-mesto.sk...

Čítať celý článok...

NOC HVIEZD - Tomáš Bezdeda, Superstar v Dudinciach

18.08.2017 sme na letnom amfiteátri privítali finalistu speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar a kapelu NaEX s rockovými a pop rockovými hitmi od kapiel Team, Tublatanka, Kabát, Olympic......

Čítať celý článok...