Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2

Mesto Dudince vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj  majetku Mesta Dudince.


Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  OVS Prameň [pdf] 1,449 kB