Daň za užívanie verejného priestranstva

Za zvláštne užívanie verejného priestranstva sa považuje:

  • ambulantný predaj
  • reklamné akcie
  • lešenia, skládky
  • stavebné zariadenia
  • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

Žiadateľ, ktorý požiada Mesto Dudince o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva, je povinný uhradiť miestny poplatok. Vyrubenie miestneho poplatku, jeho výšku vymedzuje VZN o miestnych daniach.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva

Vybavuje: Správa daní a poplatkov

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: podľa VZN o miestnych daniach

Projekty mesta Dudince