Zoznam VZN

Zoznam aktuálne platných VZN . Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2024
1 / 2024 VZN č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane   [79 kB - pdf]
2 / 2024 VZN č. 2/2024 o zriadení Mestskej polície Dudince   [175 kB - pdf]
Úplné znenie č. 8/2023 / 2024 Úplné znenie VZN č. 8/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane   [215 kB - pdf]
Rok 2023
1 / 2023 VZN č. 1/2023 o zápise dieťaťa do školy výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Spojenej školy Dudince, • výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základ   [248 kB - pdf]
10 / 2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 10/2023 Registratúrny poriadok Mestského úradu v Dudinciach   [506 kB - pdf]
2 / 2023 VZN č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2022   [320 kB - pdf]
3 / 2023 VZN č. 3/2023, ktorým sa ruší VZN č. 1/2013   [120 kB - pdf]
4 / 2023 VZN č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb   [210 kB - pdf]
5 / 2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI č. 5/2023   [190 kB - pdf]
6 / 2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUDINCE č. 6/2023 Daň za ubytovanie   [173 kB - pdf]
7 / 2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA č. 7/2023, ktorým sa ruší VZN č. 11/2015   [120 kB - pdf]
8 / 2023 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 8/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane   [215 kB - pdf]
9 / 2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA č. 9/2023 ktorým sa z r u š u j e Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dudince č. 1/2019 Registratúrny poriadok Mestského úradu v Dudinciach   [121 kB - pdf]
Rok 2022
1 / 2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb   [304 kB - pdf]
2 / 2022 Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2022 o organizácii miestneho referenda   [498 kB - pdf]
3 / 2022 VZN č. 3/2022   [124 kB - pdf]
4 / 2022 VZN č. 4/2022 o výchove a vzdelávaní detí   [271 kB - pdf]
6 / 2022 VZN č. 6/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad   [176 kB - pdf]
Rok 2021
2 / 2021 VZN č. 2 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka   [38 kB - pdf]
1 / 2021 VZN č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi   [407 kB - pdf]
Rok 2020
/ 2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013   [270 kB - pdf]
/ 2020 Príloha č. 1k VZN č. 1/2013   [278 kB - pdf]
/ 2020 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013   [273 kB - pdf]
2 / 2020 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Dudince   [988 kB - pdf]
Rok 2019
1 / 2019 Doplnok č. 4/2019 k VZN č. 2/2009   [242 kB - pdf]
3 / 2019 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Dudince   [386 kB - pdf]
4 / 2019 VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na území Mesta Dudince   [310 kB - pdf]
6 / 2019 VZN o miestnych daniach   [375 kB - pdf]
7 / 2019 VZN o poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Dudince   [302 kB - pdf]
8 / 2019 VZN ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dudince č. 2/2009 zo dňa 24.06.2009.   [276 kB - pdf]
9 / 2019 VZN o výchove a vzdelávaní detí   [445 kB - pdf]
Rok 2018
1 / 2018 VZN o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Dudince   [213 kB - pdf]
2 / 2018 VZN, ktorým sa ruší VZN č. 1/2017   [139 kB - pdf]
3 / 2018 Doplnok č. 3 k VZN č. 2/2009   [239 kB - pdf]
Rok 2017
2 / 2017 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb   [185 kB - pdf]
Rok 2016
1 / 2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dudince   [1 277 kB - pdf]
Rok 2015
1 / 2015 Domový poriadok pre nájomné byty   [3 955 kB - pdf]
10 / 2015 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v Meste Dudince   [2 232 kB - pdf]
2 / 2015 VZN o ochrane verejného poriadku   [3 841 kB - pdf]
3 / 2015 VZN o niektorých podmienkach držania psov   [1 240 kB - pdf]
4 / 2015 VZN o výkone taxislužby na území mesta Dudince   [1 224 kB - pdf]
5 / 2015 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Mesta Dudince   [3 352 kB - pdf]
6 / 2015 VZN Trhový poriadok Trhoviska na ul. Okružná v Dudinciach   [1 594 kB - pdf]
7 / 2015 VZN Trhový poriadok príležitostných trhov v Meste Dudince   [2 348 kB - pdf]
P3 / 2015 Príloha č. 3 k VZN č. 1/2013   [291 kB - pdf]
Rok 2014
1 / 2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou   [786 kB - pdf]
2 / 2014 VZN o dani z nehnuteľností   [1 163 kB - pdf]
3 / 2014 VZN o miestnych daniach   [1 433 kB - pdf]
4 / 2014 VZN o dani za ubytovanie   [499 kB - pdf]
Rok 2013
1 / 2013 VZN o určení výšky dotácie ( školy )   [1 358 kB - pdf]
2 / 2013 VZN o zriadení mestskej polície   [2 091 kB - pdf]
D2 / 2013 Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2009   [2 515 kB - pdf]
P2 / 2013 Príloha č. 2 k VZN č. 1/2013   [1 444 kB - pdf]
Rok 2012
1 / 2012 VZN o stanovení podmienok a kritérií prideľovania a správy nájomných bytov   [1 152 kB - pdf]
2 / 2012 VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dudince   [4 654 kB - pdf]
3 / 2012 VZN Územný plán obce Dudince - zmeny a doplnky č. 3   [2 595 kB - pdf]
4 / 2012 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Dudince   [971 kB - pdf]
6 / 2012 VZN o miestnych daniach   [1 224 kB - pdf]
7 / 2012 VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Dudince   [2 724 kB - pdf]
8 / 2012 VZN o prenájme nebytových priestorov   [555 kB - pdf]
Rok 2011
1 / 2011 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom   [213 kB - pdf]
D1 / 2011 Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2009   [2 506 kB - pdf]
Rok 2009
1 / 2009 VZN o poskytovaní sociálnych služieb + príloha   [6 180 kB - pdf]
2 / 2009 VZN Mesta Dudince   [1 395 kB - pdf]
3 / 2009 VZN o záväzných častiach územného plánu obce Dudince - zmeny a doplnky č. 2   [1 073 kB - pdf]
Rok 2007
1 / 2007 VZN o opatrovateľskej službe   [1 937 kB - pdf]

Projekty mesta Dudince