Hlavný kontrolór

JUDr. Mgr. Marek Keller
hlavný kontrolór mesta

tel.: 045/5243 105
e-mail: kontrolor@dudince-mesto.sk

Postavenie hlavného kontrolóra:

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom Mesta Dudince, s ktorým má uzatvorenú pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas (0,25 úväzok) schválený mestským zastupiteľstvom pred vyhlásením voľby kontrolóra.

2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov.

3. Postavenie hlavného kontrolóra, jeho predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, jeho voľbu, skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra, jeho plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra určuje zákon o obecnom zriadení. Zásady a výkon finančnej kontroly hlavným kontrolórom upravuje „Smernica finančnej kontroly v podmienkach mesta Dudince“ a „Pravidlá kontrolnej činnosti“.

4. Hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov. Kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie mesta. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu sťažností a petícií ak tak ustanovuje osobitný zákon, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení mesta, plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a interných predpisov mesta a tiež plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

5. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

a) mestský úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta ponechaný na užívanie a to v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

6. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch, alebo o povinnostiach právnických osôb, alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb.

7. Hlavný kontrolór:

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods. 4 a 5 § 7 tohto organizačného poriadku,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve, predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • spolupracuje sa štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov EÚ,
  • vybavuje podnety protispoločenskej a protikorupčnej činnosti, kontroluje vybavovanie sťažností a petícií,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.

8. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským úradom.

9. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu svojej kontrolnej činnosti.

10. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom, alebo primátorovi.

Projekty mesta Dudince