Štatút mesta

Štatút mesta

 

Zhromaždením obyvateľov mesta Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach na základe § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

v y d á v a

 

pre kat. územia mesta Dudince tento štatút mesta DUDINCE

 

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

1. Štatút mesta Dudince upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.

 

§ 2

Postavenie mesta

 

1. Mesto Dudince je samostatný samosprávny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Územie mesta Dudince tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí:

 • k.ú. Dudince
 • k.ú. Merovce

Zmeny územia mesta Dudince možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2. Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

3. Mesto má právo na svoje mestské symboly.

4. Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.

 

§ 3

Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

 

1. Obyvateľom mesta Dudince je občan, ktorý je prihlásený na trvalý pobyt.

2. Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v Zák. č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3. Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok alebo v meste trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v meste zdržuje a je v ňom prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum ).

5. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú pomoc.

 

§ 4

Samospráva mesta Dudince

 

1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jej majetku, ak osobitý zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

2. Samosprávu mesta Dudince vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

a/ orgánov mesta

b/ hlasovaním obyvateľov mesta

c/ verejným

3. Mesto je povinné pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v mesta a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v mesta, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta.

4. Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia /" nariadenia"/. Nariadenia mesta nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach takéto nariadenia nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Dudinciach.

5. Mesto vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. § 4 ods. 3. v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

Druhá hlava

 

Majetok mesta

§ 5

 

1. Majetok mesta Dudince tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta a všetky pohľadávky a iné majetkové práva mesta a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených mestom. Mesto môže zveriť majetok do správy subjektom, ktoré založilo alebo zriadilo.

2. Majetok mesta Dudince sa používa najmä: pre verejné účely na podnikateľskú činnosť na výkon samosprávy mesta Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné.

3. Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely / najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá / je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať ak jeho používanie mesto neobmedzilo.

4. Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené mestom, alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

5. Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť samosprávnych orgánov mesta.

6. Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie mestský úrad.

7. Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§ 6

 

1. Orgány mesta a subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné hospodáriť s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol mesta zverený v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2. Orgány mesta a subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

 • udržiavať a užívať majetok
 • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
 • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
 • viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou

3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku mesta možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecno–záväznými právnymi predpismi.

4. V majetkových veciach /majetkovoprávnych záležitostiach/ mesta Dudince koná v jeho mene primátor.

 

§ 7

 

1. Mestské zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať, rušiť a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou mesta.

2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania, rušenia a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinnosti upraví mestské zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

3. Právnické osoby s majetkovou účasťou mesta mesto zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. §8 Za používanie majetku mesta možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 8

 

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „Zásady hospodárenie s majetkom mesta Dudince", ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 • majetok mesta Dudince
 • nadobúdanie a prevody vlastníctva mesta
 • postup prenechávania majetku mesta do užívania fyzickým a právnickým osobám
 • správu majetku mesta
 • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta - nakladanie s cennými papiermi
 • aukčný predaj veci
 • kontrolu dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom
 •  

Tretia hlava

Financovanie a rozpočet mesta

 

§ 9

Financovanie

1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2. Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

3. Mestu môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR.

 

§ 10

Rozpočet

 

1. Základom finančného hospodárenie mesta je rozpočet mesta zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

2. Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v meste, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť /§ 9 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/. To isté sa týka záverečného účtu mesta.

3. Rozpočet mesta obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä:

 • príjmy z miestnych daní a poplatkov,
 • výnosy z majetku mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou mesta,
 • dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

Výdavkovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä:

 • výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta,
 • výdavky na údržbu majetku mesta a investičné výdavky.

4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia mesta hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

5. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.

6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie mestský úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta sa riadi osobitnými právnymi predpismi.

7. Mesto môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatív na podporu ochrany životného prostredia.

8. Výsledky hospodárenie mesta, vrátane výsledkov hospodárenie peňažných fondov obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

9. Ročnú účtovnú závierku mesta Dudince overuje auditor.

 

 

§ 11

Rozpočtové provizórium

 

1. Ak nebude rozpočet mesta na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mestským zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu mesta po jeho schválení v mestskom zastupiteľstva.

 

Štvrtá hlava

Orgány mesta Dudince

 

§ 12

 

1. Orgánmi mesta sú:

a/ mestské zastupiteľstvo

b/ primátor

2. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

a/ komisie mestského zastupiteľstva

b/ mestský hasičský zbor.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo.

3. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

Mestské zastupiteľstvo

§ 13

 

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Dudince zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Dudince.

2. Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach má 7 poslancov.

3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného Ms Z.

 

§ 14

Úlohy mestského zastupiteľstva

 

1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Dudince a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a/ určovať zásady hospodárenie a nakladania s majetkom mesta, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenie mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním

b/ schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmey, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet

c/ schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta

d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov

e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky

f/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvoláva verejné zhromaždenia občanov

g/ uznášať sa na nariadeniach mesta

h/ určovať organizácie mestského úradu a určovať plat primátora, hlavného kontrolóra mesta a odmeňovanie poslancov a členov komisií

ch/ schvaľovať poriadok odmeňovania a pracovníkov mesta ako aj ďalšie predpisy

i/ zakladať, zriaďovať, rušiť a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou a na návrh primátora menovať a odvolávať riaditeľa (vedúceho)

j/ schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach

k/ zriaďovať a rušiť orgány potrebné na samosprávu a určovať náplň ich práce

l/ udeľovať čestné občianstvo mesta, vyznamenania a ceny

m/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku

n/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 100 000,-Sk

o/ schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 100 000 ,- Sk

p/ schvaľovať aukčný predaj

r/ stanovovať farby mesta, mestskú zástavu, mestský erb

s/ schvaľovať štatút mesta

3. Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovať o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta.

4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovaní, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy, stanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Dudinciach.

 

 

 

 

 

§ 15

Primátor mesta

 

1. Predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu.

2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovo – právnych vzťahoch mesta v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov mesta, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

3. Primátor najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva

b/ vykonáva mestskú správu

c/ zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám

d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu

e/ uschováva a používa mestské insígnie

f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva

g/ podľa potreby zvoláva neverejnú pracovnú poradu poslancov mestského zastupiteľstva pričom uznesenia z tejto porady majú odporúčajúci charakter pre zasadnutie mestského zastupiteľstva

4. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.

 

§ 16

Zástupca primátora

 

1. Primátor má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie MsZ a to z poslancov Ms Z.

2. Zástupca primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

3. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a/ zvoláva a vedie zasadnutie Ms Z

b/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora

c/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu, s vymedzením kompetencií schválených mestským zastupiteľstvom resp. primátorom mesta.

4. Zástupca primátora zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne.

 

§ 17

Hlavný kontrolór mesta

 

1. Hlavný kontrolór mesta je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.

2. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom

a/ poslanca MsZ

b/ primátora

c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom

d/ iného zamestnanca obce

e/ podľa osobitného zákona

3. Hlavný kontrolór najmä:

a/ vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzickým osôb, ktorý bol mesta zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade
 • hospodárenie s finančnými zdrojmi mesta
 • čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta i účelovo poskytnutých fondov a dotácií

b/ preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

c/ vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve

4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods.3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór mesta úzko spolupracuje s mestským úradom.

5. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a pracovníkov mesta.

6. Hlavného kontrolóra volí do funkcie mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovno-právny vzťah k mesta končí.

7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynuté obdobie.

8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadnuť do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu.

9. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

10. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

 

§ 18

Komisie mestského zastupiteľstva

 

1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo.

2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu, tajomníka a členov komisie.

Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
 • zostavuje plán činnosti
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva
 • zastupuje komisiu navonok

Tajomník komisie:

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
 • vedie písomné záznamy o schôdzach komisie
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí

4. Mesto má vytvorené tieto komisie:

 • komisia finančná
 • komisia výstavby
 • komisia pre školstvo a vzdelávanie

5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie.

6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené:

a/ vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým – pre mesto investičným zámerom

b/ vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať

c/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mesta na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú činnosť; investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 19

Mestský úrad

 

1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený z pracovníkov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

2. Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:

a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov samosprávy mesta

b/ pripravuje odborné podklady a iné písomností na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva c

/ pripravuje rozhodnutia primátora vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní

d/ vykonáva nariadenia mesta, uznesenia Ms Z a rozhodnutia primátora

e/ koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom

f/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenia úloh štátnej správy, prenesených na mesto

3. Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu a primátor mesta.

4. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riešenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje pracovný poriadok Mestského úradu v Dudinciach, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 

§ 20

Prednosta mestského úradu

 

1. Ak je v meste zriadená funkcia prednosta mestského úradu, mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednosta vymenúva a odvoláva primátor.

2. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju prácu primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnica a zasadnutia Ms Z.

3. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

§ 21

Mestský hasičský zbor

 

1. V meste pôsobí mestský hasičský zbor, zriadený Mestským zastupiteľstvom v Dudinciach.

2. MsZ určuje hasičskému zboru:

 • jeho organizáciu
 • vymenúva a odvoláva veliteľa
 • finančný príspevok
 • rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť

3. Veliteľ hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta a MsZ. Funkcia veliteľa je nezlučiteľná s funkciou poslanca MsZ.

4. Mestský hasičský zbor:

 • vykonáva hasičskú činnosť v meste a podľa potreby poskytuje pomoc jednotkám mimo územia mesta
 • vykonáva technické zásahy pri ohrození života, zdravia a majetku
 • poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí
 • podieľa sa na zabezpečení odbornej prípravy dobrovoľných hasičských zborov, hasičských hliadok a členov kontrolných skupín
 • spracúva určenú požiarnu dokumentáciu v meste
 • vykonáva preventívne požiarne kontroly
 • podieľa sa na plnení úloh na úseku CO
 • zúčastňuje sa, prípadne organizuje hasičské súťaže
 • plní ostatné úlohy podľa štatútu mesta

 

§ 22

 

1. Mesto zriaďuje, spravuje a ruší Dobrovoľný verejný požiarny zbor.

2. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní s Okresnou správou zboru požiarnej ochrany menuje a odvoláva veliteľa dobrovoľného požiarneho zboru, ustanovuje požiarne hliadky, kontrolné skupiny preventivára a schvaľuje požiarny poriadok mesta, ktorý vymedzí vzťah mesta a DPZ, postavenie a samostatnú činnosť dobrovoľného požiarneho zboru.

 

 

 

§ 23

Športový klub

 

Mestské zastupiteľstvo:

1. zriaďuje a ruší Športový klub mesta Dudince

2. schvaľuje finančný príspevok na základe predloženého rozpočtu

3. schvaľuje organizačný poriadok športového klubu, ktorý upravuje postavenie, organizácie, riadenie a činnosť tohto klubu

4. vedúceho MŠK do funkcie menuje a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo

 

Piata hlava

Hlasovanie obyvateľov mesta

 

§ 24

 

1. Hlasovaním obyvateľov mesta Dudince o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta vyhlasuje mestské zastupiteľstvo.

2. Mestské zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta, ak ide o návrh:

a/ na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta

b/ odvolanie primátora - § 13 ods. 3

c/ petície skupiny obyvateľov mesta v počte 30 % oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície

3. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia rozvoja mesta alebo života obyvateľov mesta.

4. Hlasovanie obyvateľov mesta je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov mesta oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy mesta.

Rozhodnutie obyvateľov mesta je prijaté, ak o predloženom návrhu hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 

Šiesta hlava

Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta

 

§ 25

 

1. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti, resp. častí.

2. Mestské zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov mesta, príp. jeho časti vždy:

 • ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov mesta
 • ak o to požiada 1/4 poslancov mestského zastupiteľstva

3. Mestské zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa mesta na verejné zhromaždenie obyvateľov mesta, resp. jeho časti.

4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže mestské zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Mestskom úrade v Dudinciach príp. iným vhodným spôsobom / napr. vyhlásením v rozhlase a pod. /. 0 prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov mesta, resp. časti mesta.

 

Siedma hlava

Poslanci mestského zastupiteľstva

 

§ 26

Úvodné ustanovenia

 

1. Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia mestskými záujmami, resp. záujmami časti mesta. Vykonávajú ju v súlade s ústavou a ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 27

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitý zákon.

2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie mestské zastupiteľstvo.

3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí MsZ.

 

§ 28

Práva a povinnosti poslancov

 

1. Poslanec je oprávnený najmä:

a/ predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy mesta návrhy, podnety, pripomienky a námety

b/ interpelovať primátora vo veciach týkajúcich sa jeho práce

c/požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou mesta vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností

d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste

e/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy mesta a hlavný kontrolór mesta

f/ požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

2. Poslanec je povinný najmä:

a/ zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní

b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c/ dodržiavať Štatút mesta Dudince a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Dudinciach

d/ obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov

3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti MsZ.

 

§ 29

Náhrady poslancov

 

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2. Poslanec nesmie byť pre výkon funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

3. Primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon svojej funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena /plat/.

 

Ôsma hlava

Vzťah mesta k okolitým obciam a mestám

 

§ 30

 

1. Veci spoločného záujmu mesta Dudince a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou mesta s okolitými mestami a obcami.

2. Mesto môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byt členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

 

Deviata hlava

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 

 

§ 31

 

1. Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s okresnými a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi . /prokuratúrou, súdom, políciou a pod. /.

2. Mesto spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja mesta a na prospech mesta s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území mesta.

 

Desiata hlava

Prvá časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 

§ 32

Úvodné ustanovenia

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a/ Čestné občianstvo mesta Dudince

b/ Cena primátora mesta Dudince

 

§ 33

Čestné občianstvo mesta Dudince

 

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Dudince.

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky mesta Dudince.

5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva mesta môže mestské zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 34

Cena mesta Dudince

 

1. Cena mesta Dudince sa udeľuje za :

 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti
 • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

2. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, príp. aj občania mesta. Formu ceny mesta stanoví mestské zastupiteľstvo.

 

§ 35

Cena primátora mesta Dudince

 

1. Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú prácu v prospech mesta.

2. Cenu primátora mesta Dudince tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli mestské zastupiteľstvo.

3. Cena primátora sa môže udeliť ročne najviac 10 krát.

4. Evidencia sa vedie v Kronike mesta Dudince, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§ 36

Symboly mesta

 

Symboly mesta sú:

a/ erb mesta

b/ vlajka mesta ktoré sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou D – 5/95

1. Erb obce:

V zelenom štíte s trikrát strieborno-modro vlnistým rezom delenej spodnej časti štítu vyrastá strieborná zlatovlasá víla, držiaca pred sebou strieborný džbán.

2. Vlajka mesta:

Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej, modrej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je dvomi cípmi, t.j. jedným zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu.

3. Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas (povolenie) primátora na základe písomnej žiadosti záujemcu. V žiadosti záujemca uvedie spôsob a čas použitia mestského erbu. Používanie erbu sa spoplatňuje okrem použitia:

a/ na pečatidle obce

b/ na insígniách primátora c

/ na listinách o udelení čestného občianstva, ceny a uznania mesta

d/ na budovách sídla mestského úradu a ním zriadených organizácií e/ na označenie začiatku a konca obce

f/ v rokovacích miestnostiach orgánov mesta g

/ na preukazoch vydaných mestom

h/ na rovnošatách hasičov, oblečeniach športovcov a pod., vozidlách mesta a jeho organizácií Ďalšie bezplatné použitie erbu mesta hlavne v prípadoch reprezentácie a propagácie mesta povoľuje primátor.

4. Vlajka mesta sa používa:

a/ na označenie budovy, kde sídli mestský úrad a iné orgány mesta

b/ pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach, športových a kultúrnych podujatiach, sprievodoch a pod.

c/ ak sa používa spoločne so štátnou vlajkou, je umiestnená v rovnakej výške, z čelného pohľadu vpravo

5. Erb a vlajka sa nesmú použiť poškodené, zašpinené, nesmie byť na nich umiestnený žiadny text, znak, odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

6. Za správne zaobchádzanie s erbom a vlajkou mesta zodpovedá tá osoba, ktorá ich používa.

 

Druhá časť

Kronika mesta Dudince

 

§ 37

 

1. Kronika mesta Dudince sa vedie v úradnom jazyku.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločného a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor.

 

 

 

 

Jedenásta hlava

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

 

§ 38

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

1. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Mesto organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3. Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podla možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Mesto je povinné napomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom mestského požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými aj fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 39

Pomoc mesta pri mimoriadnych situáciách

 

1. Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od vzniku, inak toto právo zanikne.

 

Dvanásta hlava

 

§ 40

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.      Štatút mesta Dudince je základnou právnou normou mesta Dudince. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.

 

2.      Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

3. Štatút mesta Dudince bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Dudinciach dňa 30.1.2004

4. Štatút mesta Dudince nadobúda účinnosť dňom 19.2.2004.

 

5. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút mesta Dudince zo dňa 14.2.1995.

 

 

 

                                                            Ing. Štefan POKĽUDA
                                                                  primátor mesta

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
23. 01. 2023  Štatút mesta 261 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince