Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
05.04.2024Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 11.04.2024
27.03.2024Návrh - VZN o zriadení Mestskej polície Dudince
26.02.2024Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 28.02.2024
16.02.2024Verejná vyhláška - Rozhodnutie
12.02.2024Úplné znenie VZN č. 8/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
12.02.2024VZN č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
09.02.2024SPRÁVA Z KONTROLY PREVODOV NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU PODĽA § 18f ods. 1 písm. i) ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ
05.02.2024Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 08.02.2024
25.01.2024Verejná vyhláška
24.01.2024NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dudince č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dudince č. 8/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na v
12.01.2024Verejná vyhláška - oznámenie o začatí procesu prerokovania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny pod názvom: "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Krupina"
08.12.2023Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 14.12.2023
04.12.2023Verejná vyhláška
30.11.2023Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 1/2019 Registratúrny poriadok Mestského úradu v Dudinciach
29.11.2023Návrh rozpočtu mesta Dudince na rok 2024
29.11.2023Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I.polrok 2024
29.11.2023Návrh VZN - o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
29.11.2023Návrh VZN - Daň z nehnuteľnosti - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Dudince
29.11.2023Návrh VZN - Daň za ubytovanie - o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území Mesta Dudince
23.11.2023Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 11/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
20.11.2023Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - miestna komunikácia ul. Záhradná
31.10.2023Návrh VZN - Registratúrny poriadok
30.10.2023VZN č. 4/2023
23.10.2023Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 26.10.2023
17.10.2023Verejná vyhláška
17.10.2023Verejná vyhláška
06.10.2023Návrhy VZN
05.10.2023Dodávateľské faktúry 01.09.2023 - 31.09.2023
19.09.2023Zásady číslo 1/2023 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
19.09.2023Oznámenie o uložení písomnosti
13.09.2023Verejná vyhláška
08.09.2023VZN č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2022
06.09.2023Dodávateľské faktúry 01.08.2023 - 31.08.2023
04.09.2023Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 07.09.2023
24.08.2023Verejná vyhláška
16.08.2023Návrh VZN
18.07.2023Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z MIRRI SR
18.07.2023Verejná vyhláška
10.07.2023Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.07.2023
26.06.2023Verejná vyhláška
07.06.2023Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 14.06.2023
30.05.2023Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dudince na II. polrok 2023
30.05.2023Návrh Záverečného účtu Mesta Dudince za rok 2022
26.05.2023Verejná vyhláška - ochrana poľnohospodárskej pôdy
24.05.2023Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
22.05.2023Voľná pracovná pozícia - Spojená škola Dudince
28.04.2023Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku Mesta Dudince
23.04.2023Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 27.04.2023
04.04.2023Dodávateľské faktúry 01.03.2023 - 31.03.2023
04.04.2023Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
10.03.2023Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku Mesta Dudince
07.03.2023Verejná vyhláška
06.03.2023Dodávateľské faktúry 01.02.2023 - 28.02.2023
24.02.2023D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
20.02.2023Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
06.02.2023Dodávateľské faktúry 01.01.2023 - 31.01.2023
30.01.2023Návrh zmenového VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
26.01.2023Návrh zmenového VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2022
20.01.2023Vyhlásenie verejných obchodných súťaží na prenájom majetku mesta
31.12.2022Dodávateľské faktúry 01.12.2022 - 31.12.2022
28.12.2022Dodávateľské faktúry 01.11.2022 - 30.11.2022
02.12.2022Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 21.11.2022
29.11.2022VZN č. 7/2022 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie
29.11.2022VZN č. 6/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
29.11.2022VZN č. 5/2022 o dani z nehnuteľnosti
23.11.2022Ustanovujúce zasadnutie MsZ - 28.11.2022
03.11.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023
03.11.2022Návrh rozpočtu mesta Dudince na rok 2023
03.11.2022Návrhy VZN na rok 2022
11.10.2022Dodávateľské faktúry 01.09.2022 - 30.09.2022
03.10.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov - Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie
29.09.2022Vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu v meste - zrušenie obmedzení
26.09.2022Verejná vyhláška
22.09.2022VZN č. 3/2022
22.09.2022VZN č. 4/2022 o výchove a vzdelávaní detí
22.09.2022Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom majetku mesta
19.09.2022Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 21.09.2022
16.09.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
16.09.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
13.09.2022Dodávateľské faktúry 01.08.2022 - 31.08.2022
07.09.2022Návrh VZN o východe a vzdelávaní detí
06.09.2022Návrh VZN
30.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
30.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
26.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
26.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
26.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
26.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
26.08.2022Zmluva o zabezpečení činností bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
26.08.2022Dohoda zmluvných strán o zrušení platnosti zmluvy
26.08.2022Dohoda zmluvných strán o zrušení platnosti zmluvy
25.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
25.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
25.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
25.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
25.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
25.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
25.08.2022Dohoda o skončení nájmu bytu
25.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu
25.08.2022Zmluva o nájme nájomného bytu

Projekty mesta Dudince