Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku Mesta Dudince

  • 10.3.2023
  • 596x
  •   

Mesto Dudince vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince, nebytový priestor o celkovej výmere 23,5 m2, nachádzajúci sa v budove súpisné číslo 129, postavenej na parcele číslo 170 v katastrálnom území Dudince, zapísanej na LV č.  1 vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Krupina.  


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
14. 03. 2023  OVS vyhlásenie 129 prima banka 254 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince