Primátor mesta

Primátor mesta Dudince, PaedDr. Dušan Strieborný

PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta

tel.: 045 524 3101 

e-mail: primator@dudince-mesto.sk

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý

a) priamo riadi
 • zástupcu primátora, 
 • prednostu,
 • náčelníka mestskej polície,
 • riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom,
b) schvaľuje
 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • iné organizačno-riadiace akty primátora (napr. pracovný poriadok),
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
 • pracovné náplne pracovníkov
c) rozhoduje
 • vo všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
 • o personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov MsÚ a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
 • o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • o tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,
d) predkladá
 • mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh štatútu mesta,
e) vydáva
 • riadiace akty,
 • štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov,
f) vykonáva
 • obecnú správu,
 • hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,
g) uzatvára
 • pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
 • zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

h) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

i) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,

j) vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

k) udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,

l) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve

Projekty mesta Dudince