Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, na účely platenia za sociálnu službu
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Word dokument
(44 kB)
Dokument PDF
(24 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Word dokument
(49 kB)
Dokument PDF
(31 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(70 kB)
Dokument PDF
(30 kB)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(55 kB)
Dokument PDF
(30 kB)

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(31 kB)
Dokument PDF
(30 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(38 kB)
Dokument PDF
(100 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(55 kB)
Dokument PDF
(100 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(33 kB)
Dokument PDF
(100 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(40 kB)
Dokument PDF
(100 kB)

Záväzné vyhlásenie dozora
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(33 kB)
Dokument PDF
(100 kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(33 kB)
Dokument PDF
(60 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(33 kB)
Dokument PDF
(70 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina
Dokument WORD
(33 kB)
Dokument PDF
(90 kB)

Oznámenie a žiadosť o vydanie súhlasu na používanie zábavnej pyrotechniky
Mesto Dudince
Dokument WORD
(39 kB)
Dokument PDF
(59 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Mesto Dudince
Dokument WORD
(21 kB)
Dokument PDF
(253 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta
Mesto Dudince
Dokument WORD
(21 kB)
Dokument PDF
(18 kB)

Žiadosť o zabratie verejného priestranstva
Mesto Dudince
Dokument WORD
(21 kB)
Dokument PDF
(21 kB)

Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva
Mesto Dudince
Dokument WORD
(20 kB)
Dokument PDF
(50 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
Mesto Dudince
Dokument WORD
(20 kB)
Dokument PDF
(40 kB)

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Mesto Dudince
Dokument WORD
(20 kB)
Dokument PDF
(100 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Mesto Dudince
Dokument WORD
(20 kB)
Dokument PDF
(100 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
Mesto Dudince
Dokument WORD
(20 kB)
Dokument PDF
(100 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
Mesto Dudince
Dokument WORD
(50 kB)
Dokument PDF
(90 kB)

Žiadosť o zrušenie-zmenu súpisného čísla a orientačného čísla
Mesto Dudince
Dokument WORD
(14 kB)
Dokument PDF
(330 kB)

Záväzná prihláška na príležitostný trh v Dudinciach
Mesto Dudince
Dokument PDF
(103 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
Mesto Dudince
Dokument PDF
(208 kB)

Žiadosť o zníženie / odpustenie poplatku za komunálny odpad
Mesto Dudince
Dokument PDF
(80 kB)

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
Mesto Dudince
Word dokument
(30 kB)
Dokument PDF
(62 kB)

Projekty mesta Dudince