Územný plán mesta

Územný plán mesta Dudince bol schválený dňa 10.12. 2020 uznesením MsZ v Dudinciach č. 71/2020.

Obstarávateľ dokumentácie: Mesto Dudince v zastúpení primátorom PaedDr. Dušanom Strieborným prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – eR STAR s.r.o., Banská Bystrica, - Ing. arch. Pavel Bugár, zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb, reg. č. 264.

Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie: ARCH-AT s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolen, v zastúpení konateľom Ing. arch. Beátou Mikušovou, hlavný riešiteľ Ing. Arch. Beáta Mikušová, registračné číslo SKA 0549AA, spolupráca Ing. arch. Katarína Konfálová registračné číslo SKA 0387AA a kolektív.

Cieľom Územného plánu mesta Dudince ako kúpeľného mesta je získať komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie a vecnej a časovej koordinácie jednotlivých činností v súlade s princípmi udržateľného rozvoja v súlade s § 1 stavebného zákona. Smerovanie územného rozvoja územia územný plán navrhuje v koordinácii s ochranou a rozvojom životného prostredia, v súlade so zachovaním kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia, so snahou vytvoriť podmienky optimálneho využitia zdrojov a rezerv územia na jeho sociálno-ekonomický a spoločensky najefektívnejší rozvoj. Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciu pre Územný plán mesta Dudince je ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, schválený vládou Slovenskej republiky.

Hlavným zadávacím dokumentom pre spracovanie územného plánu mesta je Zadanie, ktoré bolo spracované v súlade s §20 stavebného zákona. Zadanie bolo preskúmané príslušným úradom – Okresným úradom v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky, bol k nemu vydaný súhlas podľa § 20ods. 6 stavebného zákona 17.10.2017 pod č. OU-BB-OVBP-2017/029014-002-BD. Následne bolo Mestským zastupiteľstvom v Dudinciach Zadanie schválené dňa 15.11. 2017 uznesením č. 82/2017.

Územný plán mesta Dudince je spracovaný na základe prerokovaného návrhu územného plánu a vyhodnotenia pripomienok k nemu. , V súlade s výsledkom prerokovania návrhu územný plán navrhuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a verejnoprospešné stavby pre časový horizont do roku 2040. Územný plán mesta je spracovaný v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Rozsah územnoplánovacej dokumentácie

V súlade s §12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii Územný plán mesta Dudince obsahuje textovú a grafickú časť v rozsahu a obsahu Konceptu ÚPN obce podľa vyššie uvedených predpisov.

Textová časť:

A. Základné údaje

B. Riešenie územného plánu

C. Doplňujúce údaje

D. Dokladová časť


Grafická časť:

1. Širšie vzťahy M 1: 50 000

2. Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou M 1: 10 000

3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou M 1: 5 000

4. Riešenie verejného dopravného vybavenia M 1: 5 000

5. Riešenie technického vybavenia obce – vodné hospodárstvo M 1: 5 000

6. Riešenie technického vybavenia obce – energetika M 1: 5 000

7. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES M 1:10 000

8. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde M 1: 5 000

9. Výkres funkčnej a priestorovej regulácie a verejnoprospešných stavieb M 1 : 5 000

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  1_Širšie_vzťahy_1_50000_297x630 2 738 kB [pdf]
  2_Komplex_1_10000_594x650 1 691 kB [pdf]
  3_Komplex_1_5000_594x1050 1 900 kB [pdf]
  4_Doprava_1_5000_594x1050 1 332 kB [pdf]
  5_Voda_1_5000_594x1050 2 739 kB [pdf]
  6_Energetika_1_5000_594x1050 2 679 kB [pdf]
  7_Príroda_1_10000_594x650 1 801 kB [pdf]
  8_Zábery_PPF_1_5000_594x1050 902 kB [pdf]
  9_Vps_1_5000_594x1050 1 155 kB [pdf]
  Sprievodná_správa_00 3 396 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince