Profil VO

Verejný obstarávateľ: Mesto Dudince

Sídlo: Okružná 212/3, 962 71 Dudince
IČO: 00 319 902

Štatutárny zástupca: PaedDr. Dušan Strieborný

Mesto Dudince je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ).

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Mesto Dudince vypracovalo internú "Smernicu o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek", ktorá je platná od 1.1.2019.  Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek. Projekty mesta Dudince