PHSR mesta Dudince 2004 - 2013

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dudince bol vypracovaný v súlade zo zákonom 503/2001 z.z. o podpore regionálneho rozvoja interaktívnou metódou s cieľom vytvoriť nástroj pre plánovanie, riadenie a monitorovanie realizácie strategických zámerov mesta v horizonte do roku 2013.

Zámerom plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dudince je na základe sociálno-ekonomickej analýzy, ako aj analýzy zdrojov a ich predikácie definovať ciele, priority, opatrenia a aktivity v nasledujúcom období tak, aby zodpovedali víziám mesta, jeho predstaviteľov a obyvateľov pri čo najefektívnejšom využívaní vnútorných zdrojov. Globálnym cieľom je vytváranie podmienok pre plynulé zlepšovanie hospodárskej situácie mesta a zvyšovanie kvality života jeho občanov. Jestvujúci potenciál mesta, spočívajúci hlavne vo vybudovaných kapacitách kúpeľných a rehabilitačných zariadení medzinárodného významu vytvára možnosti pre vybudovanie obecnej infraštruktúry pre ďalší rozvoj turistického ruchu a synergické efekty ako nárast zamestnanosti a ekonomického potenciálu mesta.

Pri spracovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dudince boli použité štatistické, evidenčné a účtovné podklady mestského úradu, územných plánu mesta, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Hontianka, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja banskobystrického samosprávneho kraja, programové dokumenty pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a ďalšie informácie poskytnuté zo zdrojov mestského úradu Dudince. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako strednodobý dokument bude mesto používať ako živý nástroj riadenia a realizácie odsúhlasenej stratégie rozvoja, ktorý sa bude podľa potreby aktualizovať a spresňovať.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 09. 2015  PHSR mesta Dudince - dodatok č. 1 460 kB [pdf]
10. 09. 2015  PHSR mesta Dudince - tabuľková časť 37 kB [pdf]
10. 09. 2015  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dudince 858 kB [pdf]

Mohlo by vás zaujímať:

Projekty mesta Dudince