Mesto Dudince informuje

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

sa uskutoční:

q10.12.2019
q14.01.2020
q18.02.2020

Zber komunálneho odpadu sa uskutoční:

qMerovce: 27.12.2019
qDudince: 03.01.2020 – piatok! 


Vážení občania, na nižšie uvedenom linku je dostupný webový mapový portál mesta, kde nájdete:

- Grafické zobrazenie parciel registra C a E nad mapami podľa Vášho výberu

- Vyhľadávanie podľa vlastníka (FO aj PO), parcelného čísla, listu vlastníka, adresy

- Vyhľadanie a zobrazenie susedných parciel, výber účastníkov stavebného konania

- Zobrazenie, tlač a export do pdf formátu aktuálneho LV podľa vzoru katastra

- Rýchly prehľad vlastníckych vzťahov osoby (FO) alebo subjektu (PO).


https://mobec.sk/dudince#baseMilé detičky, rodičia!


Znova po roku sa do nášho mesta chystá MIKULÁŠ.


Vás milé detičky poteší balíčkami sladkých dobrôt, ktoré čakajú len na Vás!
Preto, naučte sa básničky, pesničky a príďte nimi potešiť Mikuláša - 6.12.2019 o 15:30 hod. na pešiu zónu v kúpeľnom parku.


Pre rodičov bude pripravený sladký a lahodný punč a na záver pre všetkých ohňostroj. ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN ZBERNÉHO DVORA
od 15.11.2019 do 29.2.2020

PONDELOK, STREDA, PIATOK 10,00 – 16,00
UTOROK, ŠTVRTOK Zatvorené
SOBOTA 8,00 – 12,00Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.
Priložené súbory:
V dňoch 9.októbra  2019 ( Streda ) až 30.novembra ( Sobota ) sa začne vykonávať deratizáciu kanalizačnej sústavy v našom meste v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Deratizáciu bude vykonávať  firma UOS s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s firmou STVPS a.s. - ZV a STVPS a.s.- ZH.Vzhľadom na náhle ochladenie a blížiace sa vykurovacie obdobie a s tým spojené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene informuje. 
Priložené súbory:
Mesto Dudince vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.


Priložené súbory:
Stredoslovenská distribučná, a.s. 
vyzýva vlastníkov nehnuteľností, cez ktoré prechádza vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov 
a porastov, ktoré dosiahli nebezpečnú výšku 
a tým ohrozujú spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb 
a majetku. Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je možné vykonať do 22.09.2019 po odsúhlasení vykonania prác zo strany SSD. 
Potrebné je nahlásiť sa kontaktnej osobe na 
t.č. 0917 732 448 Národná transfúzna služba SR
Pracovisko NOVÉ ZÁMKY


         Vás pozýva na odber krvi


dňa 27.8.2019 – utorok  
DUDINCE – Mestský úrad, prízemie

v čase  od  8:00 hod. do 10:00 hod.Tešia sa na Vás pracovníčky NTS SR Nové ZámkyJedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o spravodlivosť.

Jedným z najnákladnejších práv človeka je právo byt slobodným.

Jednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú udalosti, kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke.

Ale zároveň odhodlanie jednotlivcov a národov položiť za tieto ideály to najcennejšie, postaviť sa zlu a nespravodlivosti – je tým najlepším dôkazom, odkazom, ale tiež záväzkom.

29.8.2019 si pripomenieme 75. výročie Slovenského národného povstania - odkaz a záväzok v našich národných dejinách.

Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám: vážte si slobodu, stojte na strane pravdy a spravodlivosti a konajte odvážne.

Preto uctime si pamiatku tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie aj zomierať.


Česť ich pamiatke!Spravodajstvo

Výstavba rýchlostnej cesty R3

Závery zo stretnutie predstaviteľov samospráv a aktivistov z juhu stredného Slovenska so zástupcami MDaV SR, MŽP SR, BBSK a Národnej diaľničnej spoločnosti .   -          - Pozastavenie posudzovania vplyvu na životné prostredie p...

Čítať celý článok...

BBSK podporil činnosť LIPKY

BBSK podporil činnosť LIPKY Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu "Tancuj, tancuj, vykrúcaj s Lipkou" sme získali z  Banskobystrického samosprávneho kraja finančnú podporu 700, eur na vyhotovenie krojového oblečenia pre záujmový folklórny útvar ...

Čítať celý článok...

PRAVIDELNÝ VÝVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Pravidelný vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /BRKO/  - hnedé nádoby sa uskutočňuje každý párny týždeň vždy v UTOROK....

Čítať celý článok...