Mesto Dudince informuje

S platnosťou od 2.4.2020 do odvolania prichádza do platnosti mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, ktoré budú poskytované v mimoriadne obmedzenom rozsahu. 

Aktualizované cestovné poriadky nájdete na webovej stránke:

https://web.sadzv.sk/old/pages/cest_pal/index.htm?fbclid=IwAR1nyRAPcZh-bMp9eIV-kIxwAhm2W3K_Kya0A3jlhb5aw637V2Zd90ylmws


https://www.bbsk.sk/sobotaplus

 


 
Priložené súbory:
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať elektronickou formou od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutoční 20.4.2020 elektronickou formou.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke školy: www.skoladudince.edupage.org 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.  
Zmena stránkových hodín na mestskom úrade od 1.4.2020 do odvolania
Pondelok,  streda:  od 8,00 hod. do 12,00 hod. 
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie  podmienky činnosti týchto prevádzok. 


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva

uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Priložené súbory:

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

- až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
- zatvorenie obchodov (napr. predajní potravín, mäsa, chleba, pečiva, predajní drogérie, predajní s krmivom a pod.) v nedeľu za účelom vykonania sanitárneho dňa počas vyhlásenia krízovej situácie

- povinné nosenie rúšok všade na verejnosti 
- vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota)
- meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade
- uzavretie činnosti denných stacionárov, samosprávy budú vyzvané, aby zamestnanci stacionárov poskytovali služby u klientov v ich domácnostiach
- vydať opatrenie, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
- vydať opatrenie, ktorým sa poskytovateľom sociálnych služieb prikazuje dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim

 

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia.
Priložené súbory:

Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu.

Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodovOtváracie hodiny Zberný dvor

 

Pondelok 12:00-16:00

Streda 12:00-16:00

Piatok 12:00-16:00

Sobota 8:00-12:00

 

·    vstup je umožnený iba pre zákazníkov s použitím ochranného rúška alebo respirátora a rukavíc

·    vstupy budú realizované iba po jednom zákazníkovi

·    otváracie hodiny platia do odvolaniaPondelok           8,30 - 12,00 h.             13,00 h. – 15,00 h.
Utorok               8,30 - 12,00 h.             13,00 h. – 15,00 h.
Streda                8,30 - 12,00 h.             13,00 h. – 16,00 h.
Štvrtok              8,30 - 12,00 h.              13,00 h. – 15,00 h.
Piatok                8,30 - 12,00 h.              13,00 h. – 15,00 h.
Priložené súbory:
Jednou z nových opatrení vlády v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19 je aj povinnosť nosiť ochranné rúško všade mimo svojej domácnosti.
Použité rúško, respirátor alebo jednorazové ochranné rukavice patria do zmesového komunálneho odpadu. 
Tieto rúška nevyhadzujeme do triedeného odpadu !!!
Ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi:
Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidielMesto Dudince na základe rozhodnutia Krízového štábu zo dňa 12.03.2020 
v y d á v a 
nasledovné opatrenia pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta  k predchádzaniu vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, 
a to nasledovne:

1.1. zakazuje organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia v meste od 13.03.2020 do odvolania 

1.2. ruší stránkové hodiny mestského úradu. Zamestnanci budú s klientmi osobne vybavovať iba neodkladné a odôvodnené záležitosti, aj to iba  v prípade, že sú zdraví a nejavia  príznaky ochorenia. Bežná agenda bude riešená telefonickou alebo e-mailovou formou

1.3. zatvára Spojenú školu Dudince a všetky jej organizačné zložky od 16.03.2020 na 14 dní
 
1.4. ruší športové aktivity registrovaných a neregistrovaných hráčov v telocvični Spojenej školy a v Kultúrnom dome v Merovciach od 13.03.2020 do odvolania 

1.5. doporučuje občanom, ktorí za posledných 14 dní navštívili zahraničie, aby dodržiavali 14 dňovú domácu karanténu

1.6. vyzýva občanov, aby porušenie Verejnej vyhlášky č. OLP 2567/2020 zo dňa 12.03.2020, ktorá nariaďuje izoláciu v domácom prostredí bezodkladne nahlasovali na t. č. 158

1.7. upravuje postup pri preberaní obedov nasledovne: zmluvný poberateľ dôchodcovského obeda si pripraví prázdny obedár pred dvere
-pracovník zabezpečujúci rozvoz stravy vymení prázdny obedár za plný, ohlási to zaklopaním alebo zazvonením a odchádza 
-osobný kontakt sa neodporúča!
-kúpa stravných lístkov sa bude zabezpečovať cez tašky s obedármi
V prípade nejasností kontaktujte t.č. 0948 541 505

2. Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Kúpele Dudince, a.s. s účinnosťou od 10.03.2020 je pre verejnosť zakázaný vstup do kúpeľných domov a prevádzok umiestnených v ich priestorochKvôli hrozbe šírenia vírusu COVID – 19  Mesto Dudince od dňa 16.03.2020 do 27.03.2020 ruší stránkové hodiny mestského úradu.
Zamestnanci budú s klientmi osobne vybavovať iba neodkladné a odôvodnené záležitosti, aj to iba  v prípade, že sú zdraví a nejavia  príznaky ochorenia.
Bežná agenda bude riešená telefonickou alebo e-mailovou formou.
Budova mestského úradu je miestom, ktoré bežne navštevuje množstvo ľudí, opatrenie o zrušení stránkových hodín bolo prijaté, aby sa predišlo možnému šíreniu vírusu.
Prosíme každého, aby dôsledne zvážil, či je nutné, aby navštívil mestský úrad osobne, nakoľko takmer všetky záležitosti je dnes 
už možné vybaviť elektronickou formou.

Ďakujeme všetkým obyvateľom Mesta Dudince a jeho návštevníkom, že uvažujú zodpovedne a chránia tak svoje zdravie a zdravie ostatných.Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 z 11.03.2020 je dňom 12.03.2020 od 06:00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia pre celé územie Slovenskej republiky až do odvolania. 
Priložené súbory:

Od 10.3.2020 platí nariadenie hlavného hygienika SR, že každý, kto sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei, je povinný kontaktovať svojho všeobecného lekára a informovať ho o pobyte v zahraničí, ktorý ho informuje o ďalšom postupe.


Takéto osoby budú v domácej karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.


Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie.


Aj rezort Ministerstva školstva vydal príkaz na zrušenie nielen školských exkurzií do zahraničia, ale aj rôznych súťaží, škôl v prírode, školských olympiád či lyžiarskych výcvikov.


Vyzývame obyvateľov, aby dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj. 
Priložené súbory:
Spravodajstvo

Okresný úrad Krupina, odb. krízového riadenia informuje

Potrebné informácie pre občanov ohľadne nového koronavírusu COVID-19 ...

Čítať celý článok...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 52,30%....

Čítať celý článok...