Zásady odmeňovania poslancov

  • 09.9.2015
  • 7420x
  •   

Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

 

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva

v Dudinciach

 

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov MsZ pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu funkcie poslanca.

2. Poslancom MsZ poskytuje Mesto Dudince odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

 

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov, ktorí vykonávajú funkciu poslanca mimo svojho pracovného pomeru.

2. Zásady sú určené pre poslanca, ktorý bol zvolený do MsZ a zložil zákonom predpísaný sľub.

 

 

Článok 3

Odmeny poslancov

 

1. Odmena poslancom je poskytovaná za ich aktívnu účasť na živote mesta, styku s občanmi, kúpeľnými hosťami, za spoluprácu s podnikateľskými, spoločenskými a záujmovými inštitúciami, osobnej účasti na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach a aktívnej účasti a činnosti MsZ a jeho komisiách.

2. Poslancovi za výkon tejto funkcie patrí odmena 300 € za štvrťrok. Odmena je splatná vo výplatnom termíne MsÚ v nasledujúcom mesiaci po uplynutí štvrťroka.

3. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora, ktorý nie je na túto funkciu dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí odmena vo výške 200 €/mesiac.

Odmena je splatná mesačne vo výplatnom termíne MsÚ.

Zástupca primátora nemá nárok na odmenu, ktorú dostávajú ostatní poslanci MsZ.

 

 

Článok 4

Krátenie odmien

 

1. Za neúčasť na riadnom zasadnutí MsZ, ktoré je spravidla raz za štvrťrok sa poslancovi kráti odmena o 30%.

 

2. Za neúčasť na ďalších zasadnutiach MsZ v rámci štvrťroka sa poslancovi kráti odmena o 10%.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto zásady odmeňovania poslancov MsZ boli schválené uznesením MsZ č. 107/2019 na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2019.

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť od 01.01.2020.

3. Uvedené zásady alebo ich časti môže MsZ zmeniť kedykoľvek uznesením, formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových.

3. Prijatím týchto zásad odmeňovania poslancov strácajú účinnosť zásady odmeňovania poslancov, ktoré boli prijaté uznesením č. 33/2011 zo dňa 23.06.2011.  

 

 

 

 

V Dudinciach, dňa 10.12.2019

 

 

 

 

                                                                                        PaedDr. Dušan Strieborný

                                                                                                 primátor mesta 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
14. 12. 2021  Dodatok č. 1 57 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince