Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v Dudinciach vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

  • 02.10.2023
  • 737x
  •   

V zmysle Pokynu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,  obec  uverejňuje zápisnicu (zápisnice) len na webovom sídle obce. Na úradnej tabuli obce zverejní zápisnicu len tá obec, ktorá nemá zriadené  webové sídlo.

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v Dudinciach vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky je zverejnená na: 

data.dudince-mesto.sk 

Projekty mesta Dudince