DHZM Dudince informuje - Vypaľovanie trávy

Zákon č. 314/2001 Z. z.Zákon o ochrane pred požiarmi
§ 8
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
d) usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného 
             riaditeľstva,
e) vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých vykonávanie nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
             na ich vykonávanie vyžaduje,
f) používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané
             vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie o zhode, ak sa podľa osobitných predpisov 2a) vyžadujú,
g) zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského
             riaditeľstva.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
15. 05. 2018  VYPAĽOVANIE_ RELÁCIA 272 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince