BUSINESS

Energetické ReUse centrum - ERC

Mesto Dudince  spolu s mestom Krupina a okolitými obcami poslalo dňa 25.1.2023 na Ministerstvo životného prostredia  SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie- EIA,  stanovisko k zámeru spoločnosti Granya, a.s. , ktorá plánuje v katastri obce Hontianske Tesáre vybudovať "Energetické ReUse centrum - ERC" na energetické zhodnotenie odpadov.

V stanovisku sme poukázali na rizikové oblasti, ktoré by činnosťou Energetického centra mohli byť zasiahnuté a žiadame, aby v procese posudzovania boli vyhodnotené všetky vplyvy na rizikové oblasti ako sú napr. :

- zdroj podzemnej vody v katastri obce Dvorníky,

- zdroj minerálnych a liečivých vôd,

- dopravná záťaž existujúcej cestnej infraštruktúry územia,

- kvalita ovzdušia, vôd a pôdy,

- zmena rázu krajiny a jej vplyv na cestovný ruch a pod.