Inflačná pomoc

  • 14.7.2022
  • 1720x
  •   

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí  a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu  a pod. 

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

 - Osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,

 - Opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022, 

 - Fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,

 - Seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov  a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom, alebo podať na príslušnom úrade práce. 

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Projekty mesta Dudince