BUSINESS kzp

Kohézny fond - Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

kzpKohézny fond“Mestský podnik Dudince s.r.o. realizoval projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého výsledkom realizácie bolo zabezpečené požadované nakladanie s BRO v záujmovom území, zahŕňajúce pokrytie zberu BRO. Projekt prispieva k napĺňaniu potrieb miestnych obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním a celkovému zlepšeniu kvality životného prostredia na miestnej úrovni.

Názov projektu

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, predovšetkým biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Dudince a priľahlom regióne južnej časti okresu Krupina, prostredníctvom intenzifikácie a zvýšenia kapacít triedeného zberu najmä BRKO, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu o 1130 t/r, a najmä výstavby zberného dvora a kompostárne s kapacitou 1200 ton.

Poskytnutá výška NFP

841 443,22 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.sazp.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk