Miera triedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Mesto Dudince v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 54,85 %.


ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

Množstvo
odpadov
 v roku 2020
v tonách

Množstvo odpadov v roku 2019 v tonách

papier a lepenka

26,627

29,447

sklo

18,688

11,370

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

3,356

2,750

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

5,097

1,780

plasty

22,625

17,327

kovy

10,36

9,500

biologicky rozložiteľný odpad

524,94

616,520

zmesový komunálny odpad

403,47

487,530

objemný odpad

23,13

34,280

drobný stavebný odpad

80,96

108,560

Celkové množstvo KO v obci 

1 124,60

1 321,435

 Spolu všetkých vytriedených

616,862

691,065

Projekty mesta Dudince