BUSINESS

Oznámenie - hlasovanie mimo volebnej miestnosti

V zmysle § 24 ods. 7, 8, 9 a 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Okrsková volebná komisia oznámi čas hlasovania do prenosnej volebnej schránky v deň konania volieb najneskôr do 9,00 hodiny.

Voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky môžete nahlasovať :

-         na t.č. 045/5583 112 kontaktovať pani Pavelkovú do 29.3.2019 do 14,00 hod.

-         v deň konania volieb do 15,00 hodiny na telefónne číslo:

-         0918 374 963