Ponuka práce v Základnej umeleckej škole Dudince

  • 05.3.2024
  • 410x
  •   


Spojená škola - Základná umelecká škola Dudince, Ľ. Štúra 155,  962 71 Dudince


Kontakt: 0911903076,  zusdudince@gmail.com

Kategória zamestnanca: učiteľ ZUŠ / učiteľ hry na gitare


Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ( príloha č.1, V. časť)


Zoznam požadovaných dokladov 

• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

• písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• čestné prehlásenie uchádzača o zamestnanie o bezúhonnosti

• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti


Projekty mesta Dudince