Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému OP

K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi s trvalým pobytom na území mesta vystaví príslušný Mestský úrad.

Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Rodný list dieťaťa

Vybavuje: Evidencia obyvateľstva

Kontakt:

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: Za vydanie potvrdenia o pobyte 3,32 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ

Projekty mesta Dudince