Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku mesta

Mesto Dudince vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
27. 08. 2019  OVS vyhlásenie 129 (textil) 493 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince