Výzva na voľby členov rady školy

  • 25.9.2023
  • 1093x
  •   

Výzva na voľby členov rady školy

 

Mesto Dudince, zastúpené primátorom mesta PaedDr. Dušanom Strieborným, v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR. č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

vyhlasuje

 

V Ý Z V U

na voľby členov Rady školy pri Spojenej škole Dudince, Ľ. Štúra 155/23, 962 71 Dudince.

 

V súlade s ustanovením  § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 11 v zložení:

 

·         dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

·         jeden volený zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ,

·         štyria volení zástupcovia rodičov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy

·         štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

Voľby členov rady školy sa uskutočnia do 04.10.2023 a v zmysle tejto výzvy ich zabezpečí osoba poverená riadením školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb.

Zároveň zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov Spojenej školy v Dudinciach a rodičov detí o tejto skutočnosti.

 

 

O delegovaní zástupcov mesta Dudince v počte štyria členovia rozhodne zriaďovateľ.

 

 

                                                                                           PaedDr. Dušan Strieborný

                                                                                                    primátor mesta 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
25. 09. 2023  Výzva - voľba členov rady školy 187 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince