BUSINESS

Výzva pre podnikateľské subjekty

        Dňa 28.10 2019 OZ zlatá cesta vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), špecifický cieľ  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Výzvu na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je 400 000,- EUR.

Oprávnený žiadateľ môže získať na podaný projekt sumu v maximálnej výške 100 000,- €.  

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy je poskytovaný maximálne vo výške 55%,  výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45% a príspevok na projekt sa vypláca systémom refundácie.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a)         osoby zapísané v obchodnom registri, SZČO, mikro a malé podniky

b)         osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Z podpory sú vylúčené nasledovné oblasti investícií: oblasť lesníctva, rybolovu a akvakultúry, vidieckeho cestovného ruchu a potravinárstva.

Uzávierka hodnotiacich kôl prebieha každé dva mesiace a nasledujúca je 30.4.  2021.

 

Oprávnené výdavky:

 Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny     

  • výstavba nových stavieb, prístavby, nadstavby
  • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške obstarávacej ceny 

  • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia) vrátane obslužného softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia
  • nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok vrátane obslužného softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia

Dopravné prostriedky

  • nákup automobilov a iných dopravných prostriedkov
  • nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy nie je oprávnený. Uvedené sa týka výlučne žiadateľov, ktorí pôsobia v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Nákup nákladného vozidla na prepravu materiálu, alebo tovaru pre účely žiadateľa, teda nie za úplatu pre tretie subjekty je oprávnený

Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny        

  • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia)
  • nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok

Ostatné služby        

  • marketingové aktivity, podporujúce podnik rôznymi formami (letáky, reklamné pútače, inzercia a pod.),

Výdavky na marketingové aktivity sú oprávnené len v kombinácii s oprávnenými výdavkami uvedenými aspoň v rámci jednej inej skupiny výdavkov pre túto oprávnenú aktivitu a to maximálne do výšky 25% celkových oprávnených výdavkov projektu.

 

Bližšie informácie o vyhlásenej výzve sú uvedené na stránke www.zlatacesta.sk (link: https://zlatacesta.sk/aktualne-vyzvy/irop/), alebo vám ich radi poskytneme v kancelárii OZ Zlatá cesta (sídlo Obecný úrad Prenčov 300, mobil 0911 132 741)

 

                                                                                                                                                                                          Manažérka OZ Zlatá cesta – J- Bačíková