BUSINESS

Zníženie alebo odpustenie poplatku za KO na rok 2018

O zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018 môžu obyvatelia požiadať a predložiť potrebné doklady najneskôr do 31.1.2018 podľa platného VZN č.3/2017. 
Taktiež všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti je daňovník povinný oznámiť do 31.1.2018. 
Z dôvodu prechodu na nový systém vyrubovania rozhodnutí o výške dane a poplatkov, po 31.1.2018 nebude možné spätne upravovať dane a poplatky pri predložení potrebných dokladov o zníženie, resp. odpustenie poplatku.