Zverejnenie zámeru

Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71  Dudince, IČO: 00319902, 
zastúpené primátorom mesta PaedDr. Dušanom Strieborným
      

z v e r e j ň u j e

v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja:

Parcely registra C KN nachádzajúce sa v k.ú. Dudince: 
Č.150/1 o výmere 787 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Č. 150/3 o výmere 111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Č. 150/14 o výmere 437 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Č. 150/15 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
Č. 150/16 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Od parcely č. 150/1  do parcely č. 149 o výmere 11 m2, druh pozemku:  zastavaná plocha 

Kupujúcim je COOP Jednota SD Krupina, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina.

Dôvod odpredaja je vysporiadanie zastavanej plochy a zokruhovania zásobovacej komunikácie.

Zverejnenie predaja podľa osobitného zreteľa bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Dudince a na webovom sídle mesta. 
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v mestskom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.


     
V Dudinciach, 13.06.2017                                                                                    


PaedDr. Dušan Strieborný                                                                                                                                           
primátor mesta

Projekty mesta Dudince